Danas održana 66. sednica Gradskog veća

Gradske vesti Najnovije vesti

Danas je održana 66. sednica Gradskog veća, na kojoj je prihvaćena Odluka o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu – drugi rebalans. Planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iznose 4.400.655.000,00 dinara sredstava budžeta grada Valjeva i 89.057.099,43 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisinika, tako da ukupna planirana sredstva iznose 4.489.712.099,43 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada Valjeva su povećana za 115.625.400,00 dinara, odnosno za 2,70%.

Utvrđena je druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture grada Valjeva za 2022. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“, za 2022. godinu.
Prihvaćen je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2022. godine. Po sprovedenim rešenjima, planirani prihodi, primanja i neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 4.280.999.600,00 dinara i 79.219.901,43 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 4.360.219.501,43 dinara ukupnih javnih sredstava.

Na dan 30. juna, prihodi, primanja i preneta neutrošena stredstva budžeta iznose 2.276.086.714,19 dinara i ostvareni su sa 53,17% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 60.153.922,22 dinara, odnosno 75,93% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovana u iznosu od 1.837.702.621,34 dinara, dok su rashodi koji se realizuju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 28.288.788,46 dinara. Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30.juna tekuće godine, iznosilo je 438.389.252,85.

Utvrđena je Odluka o usvajanju Predloga Koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig.

Prihvaćen je predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare – treća izmena.
Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje o radu JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog sistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2021. godinu, kao i JKP – a „Toplana“, „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“, „Agrorazvoj“, kao i Turističe organizacije Valjevo, za 2021. godinu, a prihvaćen je i predlog zaključka o usvajanju Izveštaja rada na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Prskavac“, „Gornja Grabovica“ „Žabari, „Valjevska Kamenica“ i „Stave“ za 2021. godinu JKP „Vodovod“ Valjevo.

Utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP „Toplana“. Date su saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana“ i na odluke o načinu pokrića gubitka JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“ i „Polet“.
Prihvaćen je predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o sprovedenim merama poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2021. godini.

Prihvaćena je Odluka o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare. Izgradnja objekta Biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare, realizuje se prema Projektu „Biciklistički park – Turističko planinsko mesto Divčibare“, koji je odobrilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Sredstva za izgradnju su obezbeđena od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 11.000.000,00 dinara, a preostala sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Ukupna sredstva iznose 14.490.960,00 dinara.

Utvrđen je predlog Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom.

Prihvaćena je Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ Valjevo. Prijava na konkurs se podnosi u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Utvrđena je dopuna Odluke o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih i izuzetno uspešnih učenika i studenata. Imjući u vidu značajna dostignuća koja uz odgovarajući uspeh mogu biti ostvarena u kolektivnim sportovima, opravdano je da se postojeća odluka izmeni u pogledu ostvarivanja prava na stipendiju.

Utvrđena je izmena Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu. Član 20d. se menja, što znači da pravo na naknadu troškova užine priznaje se učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, koji su obuhvaćeni jednom od sledećih kategorija:

  • deca iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći;
  • deca iz porodica koje su korisnici prava na dečji dodatak;
  • deca bez roditeljskog staranja;
  • deca koja su korisnici dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica;
  • deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koja nisu ostvarila pravo na dodatak ili uvećani dohodak za pomoć i negu drugog lica.

Data je saglasnost na Odluku o izmenama statuta Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ Valjevo.
Članovi Veća su na današnjoj sednici prihvatili Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo i utvrdili izmenu i dopunu Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

B.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *