Održana 56.sednica Gradskog veća

Gradske vesti

Na juče održanoj 56.sednici Gradskog veća usvojen  je predlog prvog rebalansa budžeta, kojim su planirani prihodi i rashodi i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.237.000.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 73.561.672,03 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Ukupna planirana sredstva tako će iznositi 4.310.561.672,03 dinara i u odnosu na osnovnu odluku o budžetu su uvećana za 6,64%.

Planom komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infratsrukture grada Valjeva za 2022. godinu, planiran je iznos od 1.103.241.000 dinara.

Rukovodilac Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu Branko Vuković je rekao da je za funkcionisanje javnog osvetljenja planirano 89.700.000 dinara, od čega se najveći deo odnosi na nabavku električne energije za semafore i javnu rasvetu 66 miliona, dok su za redovno održavanje javne rasvete, projektovanje i stručni nadzor opredeljena sredstva od 23,7 miliona.
Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 28 miliona, za održavanje čistoće na površinama javne namene 59 miliona, za upravljanje i snabdevanje vodom za piće 66 miliona. Od tog iznosa je za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže planirano 27,9 miliona, 5 miliona za izgradnju vodovodne mreže u Žabarima, 7,5 miliona za drugu fazu izgradnje vodovodne mreže u Žabarima i 15 miliona za izgradnju rezervoara i crpne stanice u ovom selu. Ostatak je planiran za redovno održavanje seoskih vodovoda, crpne stanice bušotine izvorišta na Divčibarama i stručni nadzor.
U okviru lokalnog ekonomskog razvoja planirao je 78,8 miliona, od čega za izgradnju saobraćajnice kroz Privrednu zonu 35 miliona, 25 miliona za izgradnju kružnog toka saobraćajnice kroz Privrednu zonu i ostatak na tehničke troškove.
Za razvoj turizma je planirano 1,6 miliona i odnosi se na održavanje meteo stanice i projetovanje vizitorskog centra na reci Gradac. Za zaštitu životne sredine planirano je 30,5 miliona i to mnajviše za izradu projekto-tehničke dokumentacije postrojenja za preradu otpadnih voda i fekalne kanalizacije na Divčibarama, u iznosu od 20 miliona. Ostatak je planiran za izradu kišne i fekalne kanalizacione mreže 7 miliona, projektovanje ove kanalizacije 3 miliona i stručni nadzor 500.000 dinara. Putna infrastruktura će se finansirati sa 718.086.000 dinara. Ovo je deo planiranih sredstava u okviru ovog plana komunalne izgradnje.

Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“, „Toplana“, „Polet“, i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine.
Donet je Zaključak Operativnog plana odbrane od poplava, za vode drugog reda grada Valjeva za 2022. godinu. Razlog za donošenje Operativnog plana je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva. Operativni plan sadrži kriterijume za proglašenje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekta odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.
Takođe, prihvaćen je Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2022. godine. U cilju realizacije programa protivgradne zaštite, koja je od značaja za bezbednost ljudi i imovine, grad Valjevo je za područje teritorije grada Valjeva opredelio 3.000.000,00 dinara sa PDV – om za nabavku protivgradnih raketa u Odluci o budžetu za 2022. godinu.

Izmenjena je odluka o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta. Kako je obrazložio rukovodilac Odeljenja za urbanizam Aleksandar Purić, glavna izmena se odnosi na povećanje doprinosa u Turističkom centru Divčibare. Povećane su naknade za sedmu zonu, stambene objekte do tri jedinice i druge objekte sa 0,045 na 0,07 i objekte sa više od tri stambene jedinice na 0,1 koeficijent zone.

„Donošenju ove odluke pristupilo se na inicijativu gradonačelnika, sa obrazloženjem da je naknada koja se obračunava kod doprinosa i čija se visina utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole predstavlja veoma značajan prihod svake lokalne samouprave, a posebno onih lokalnih samouprava kod kojih postoji intenzivna gradnja, kao što je naš slučaj u vezi Divčibara. Ta sredstva bi se koristila za dodatno uređenje građevinskog zemljišta, za njegovo opremanje i izgradnju nedostajuće infrastrukture koja je potrebna i neophodna na Divčibarama. Nakon usvajanja ove odluke postižemo adekvatnije razlikovanje između turističke zone Divčibara i drugih zona. Od kad je Zakon o planiranju i izgradnji usklađen sa Zakonom u budžetskom sistemu o administriranju javnih prihoda, ova odluka ima još jedan značaj. A to je da se u lokalnim samoupravama ujednače doprinosi za gradsko-građevinsko zemljište, jer su postojale velike razlike. Donošenjem ove odluke, odnosno koeficijenata dolazi do uravnoteženja sa drugim lokalnim samoupravama“, objasnio je razloge donošenja ove odluke Aleksandar Purić.
Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, tako što se osnovica koju čini prosečna cena kvadratnog metra stanova u toj jedinici lokalne samouprave, pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet izgradnje u kvadratnim metrima. To se množi sa koeficijentima zone koji su navedeni u ovoj odluci i koeficijentom namene objekta, što predstavlja iznos doprinosa. Iznos doprinosa u sedmoj zoni na Divčibarama preko tri stambene jedinice apartmanskog tipa je 4.519 dinara. Nakon izmene bi bila 7.732 dinara, sa umanjenjem od 30%. S obzirom da Divčibarama nedostaje infrastruktura i taj se iznos maksimalno umanjuje zavisno od lokacije, tako da , tako da sa maksimalnim umanjenjem iznos doprinosa bi unosio 3.866 dinara.

Članovi Gradskog veća prihvatili su tri rešenja na Odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Doneta je Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke. Obuhvat planskog područja je teritorija KO Popučke, ukupne površine 1541,53 hektara. Cilj izrade plana u skladu sa smernicama iz planskog dokumenta šireg područja je stvaranje planskog osnova za izdavanje lokacijskih uslova, odgovarajućih građevinskih dozvola, izradu urbanističko – tehničkih dokumenata, izdavanje uslova nadležnih preduzeća i organa i organizacija u skladu sa zakonom. Ovim planom se sagledavaju prostorne i urbanističke mogućnosti neposrednog šireg okruženja, u cilju optimalnog korišćenja mogućnosti ovog prostora, odnosno definisanje javnog interesa, stvaranje planske mogućnosti za sprovođenje regulacije trasa za infrastrukturne koridore, u cilju unapređenja predmetnog prostora kao privredne zone za izgradnju novih sadržaja, obezbeđivanje kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju, uz maksimalno očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.

Članovi Grakskog veća prihvatili su Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Kolubara“. Izmene i dopune plana odnose se na planski obuhvat površine 17 ha. Navedeni planski dokument je planski osnov za realizaciju projekta izgradnje, odnosno završetka izgradnje kompleksa „Gorenje“, deo „Hisense“ grupe. Na navedenom obuhvatu u KO Valjevo, u okviru koje je planira izgradnja – dogradnja proizvodnog pogona, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmene i dopune plana potrebno planirati novi koridor za izmeštanje istog. Ovom izmenom bi se omogućilo dalje nesmetano funkcionisanje gradske fekalne kanalizacije, kao i dalje aktivnosti vezane za realizaciju projekta izgadnje fabrike. Prema potrebi moguće je dodatno izmeštanje i drugih infrastrukturnih mreža u slučaju da su u koliziji sa novim koridorom za izmeštanje gradskih fekalnih kolektora. Pored navedenih aktivnosti, izmenom i dopunom plana bi bilo obuhvaćeno i formiranje parking prostora za potrebe fabrike „Gorenje“, dela „Hisense“ grupe. Predmetnom izmenom i dopunom plana bilo bi obuhvaćeno i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije.

Prihvaćena je Odluka o određivanju suvlasničkog udela u kar. parceli 6642 KO Valjevo, vrši se deoba zajedničke imovine između grada Valjeva i GP „Greda“, čija je ukupna površina 1194 m2 i utvrđuje se suvlasnički odnos u zajedničkoj imovini na ovoj kat. parceli. Suvlasnički udeo grada Valjeva odrđuje se u površini od 852 m2, a suvlasnički udeo GP „Greda“, određuje se u površini od 342 m2.
Doneta je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svoje grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije neposrednom pogodbom sa naknadom, Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Valjeva, kao i Odluka o otuđenju realnog udela neposrednom pogodbom. Grad Valjevo otuđuje neposrednom pogodbom, iz javne svojine Društvu za proizvodnju, promet i usluge „EMCO“ doo Valjevo, svoj udeo, dok se „EMCO“ obavezuje da za pribavljeno zemljište u svojinu isplati gradu Valjevu ukupan iznos od 2.311.281,00 dinara, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju realnog udela.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *