Održana sednica Gradskog veća

Gradske vesti Najnovije vesti

Danas je održana 68. sednica Gradskog veća, na kojoj je prihvaćen Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja PD Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava“ Ub za 2021. godinu, kao i izveštaje o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo -Rovni „Kolubara“ i JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“ i „Toplana“, za period od 1.1.2022. godine do 30.6.2022. godine.

Utvrđeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o umanjenju iznosa fakturisane usluge grejanja JKP „Toplana“ Valjevo. Ovom odlukom je predviđeno da korisnicima grejanja koji svoje obaveze iz prethodnog meseca izmire do 15 – og u tekućem mesecu, za taj mesec se umanji račun za 5%, uz uslov da nemaju prethodnih spornih dugovanja, osim obaveza koje su nastale za taj mesec.

Prihvaćena je Druga izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini. Druga izmena ovog programa se vrši na osnovu zahteva JKP „Toplana“ Valjevo i zahteva JKP „Vidrak“ Valjevo, za promenu sredstava, kao i na osnovu definisanih iznosa iz već potpisanih ugovora.

Na osnovu zahteva JKP „Toplana“ Valjevo, Druga izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda je za prenamenu sredstava od 11.710.000,00 dinara na dve pozicije:

– iznos od 4.370.000,00 dinara je predviđen za nabavku i izgradnju toplotnih podstanica za Zavod za javno zdravlje, Nacionalnu službu za zapošljavanje i Istorijski arhiv, kao i za projekat rekonstrukcije merno – regulacione stanice sa izgradnjom prateće opreme za prelazak na gas na teritoriji grada Valjeva;

– iznos od 7.340.000,00 dinara je previđen za nabavku i ugradnju instalacija komprimovanog prirodnog gasa za potrebe gasifikacije.

Na osnovu zahteva JKP „Vidrak“ Valjevo, Druga izmena je takođe za prenamenu sredstava, isto na dve pozicije:

– specijalizovane usluge u iznosu od 5.527.111,54 dinara: za aktivnosti na uklanjanju divljih deponija 1.000.000,00 dinara i za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa Elaboratom predloga mera za sanaciju i rekonstrukciju Transfer stanice i Reciklažnosg centra u Valjevo u iznosu od 4.527.111,54 dinara;

– subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Iznos od 7.500.000,00 dinara je predviđen za kapitalnu subvenciju javnom nefinansijskom preduzeću JKP „Vidrak“. Od ukupno opredeljenog iznosa je predviđeno 2.500.000,00 dinara za nabavku posuda za primarnu selekciju otpada i 5.000.000,00 dinara za nadogradnje ( ruka sa kašikom krokodilkom – grajfer ) na postojeće vozilo koje će biti u funkciji uklanjanja divljih deponija.

Utvrđena su rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu programa poslovanja JKP – a „Vidrak“ i „Vodovod“ za 2022. godinu, a utvrđeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP „Vidrak“ za 2022. godinu.

Članovi Gradskog veća su prihvatili Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2022. godinu. LAPZ – om su prdviđene mere aktivne politike zapošljavanja koje su u skladu sa merama koje su predviđene NAPZ. To su tri mere koje će se sprovoditi u 2022. godini i to:

  1. stručna praksa, ukupno 20 lica;
  2. subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima, 20 lica i
  3. subvencije za samozapošljavanje, 30 lica.

Prihvaćena je Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva. U gradu Valjevu zbog smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju za javno osvetljenje i troškova za održavanje javnog osvetljenja postoji potreba i interesovanje za relizaciju projekta javno – privatnog parnerstva bez elemenata koncesije.
Utvrđena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat. parcele broj 2018/4 KO Valjevo, u površini od 0.08.30 ha, radi ispravke granice susedne kat. parcele u KO Valjevo, površine 0.43.54 ha, koja je u vlasništvu Todorović Nikole.

Prihvaćena je Odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju grada Valjeva. Ovom odlukom se utvrđuje vrsta, broj i veličina jedinice civilne zaštite, lična i materijalna formacija, način popune ljudstvom, mobilizacijsko mesto, izvršilac i zamenik izvršioca mobilizacije, vreme trajanja mobilizacije i drugo.

Utvrđen je Zaključak o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo, za period od 1.1.2022. godine do 31.3.2022. godine.

Utvrđena je Odluka o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije, a doneta su i rešenja o izmeni i dopuni rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu u cilju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini, kao i dopuna rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Razmatran je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica od 9.9.2022. godine.

Utvrđena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat. parcele 580/3 KO Divčibare, u površini od 0.03.67 ha, radi ispravke granice susedne parcele u KO Divčibare, površine 0.80.12 ha, koja je u vlasništvu GP „Greda“ Valjevo.

Gradsko veće prihvatilo je Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“ Valjevo.

B.J.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *