Održana sednica Gradskog veća

Gradske vesti

Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća prihvaćena je odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – drugi rebalans.
Ovom izmenom i dopunom Odluke o budžetu grada za 2023. godinu – drugi rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.048.804.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 138.968.971, 52 dinara iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.187.772.971, 52 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 275.254.003, 40 dinara, odnosno 5,77 %, dok su sredstva iz ostalih izvora povećana za 13.227.912, 15 dinara. U strukturi ukupnih prihoda tekući prihodi i primanja sredstava iz budžeta iznose 4.394.129.281, 30 dinara, odnosno 84,70 % ukupnih javnih sredstava.
Drugim rebalansom planirani su rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada za 2023. godinu u iznosu od 5.048.804.000, 00, kao i 138.968.971, 52 dinara iz drugih izvora.

Utvrđena je Druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, ovom izmenom plana za 2023. godinu opredeljena su ukupna sredstva od 1.470.913.660 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

Prihvaćen je Izveštaj o izvršenju godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Milica Nožica“ Valjevo za 2021/2022. godinu.
Članovi Gradskog veća prihvatili su izveštaje rada ustanova za 2022. godinu i to: Centra za socijalni rad „Kolubara“, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija “Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomenika, Međuopštinskog istorijskog arhiva i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“. Takođe, prihvaćeni su i izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, JKP – a Vodovod“, „Vidrak“, „Toplana“ i „Polet“, za period 1.1.2023. do 31.3.2023. godine.

Utvrđena je odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za Grad Valjevo.
Muzički festival „Mountain music fest“ od 2016. godine se održava na planini Maljen, u turističkom mestu Divčibare. Ovaj festival ima međunarodni karakter, jer se pored muzičkih izvođača iz Srbije, angažuju i izvođači iz regiona. Pored muzičkog sadržaja festivala, u okviru istog se organizuju i ostali sadržaji za decu i mlade, a posetioci festivala su iz Srbije i inostranstva. Održavanje festivala utiče na razvoj turizma na Divčibarama i prepoznatljivost Valjeva u širem regionu. Polazeći od navedenog, navedeni festival se ovom odlukom određuje kao stalna manifestacija od značaja za Grad Valjevo u oblasti turizma.

Prihvaćena je odluka o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom propisuje se nadležnost Odeljenja za poslove urbanizma u Gradskoj upravi za određivanje javnih zelenih površina, na kojima se psi mogu puštati sa povodnika i nadležnost JKP „Vidrak“ za postavljanje vidnih oznaka na navedenim površinama, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu je zabranjeno slobodno kretanje pasa i za postavljanje posebnih kanti za za odlaganje izmeta kućnih ljubimaca na najprometnijim javnim površinama, kao i na mestima na kojima je dozvoljeno slobodno kretanje pasa.

Doneta je Odluka o razmeni nepokretnosti, radi privođenja nameni katastarske parcele 8632 KO Valjevo, ukupne površine 1104 m2, a u skladu sa važećim planskim aktom. Iz tih razloga, potrebno je pribaviti u svojinu grada Valjeva udeo „NIS“ a.d. Novi Sad.

Prihvaćena je Odluka o prenosu na upravljanje i korišćenje objekta postojeće katastarske parcele broj 8619 KO Valjevo Ustanovi Narodni muzej Valjevo. Ovom odlukom, Grad Valjevo prenosi Narodnom muzeju Valjevo na upravljanje i korišćenje objekat postojeći na pomenutoj kat. parceli, površine 140 m2, koji se nalazi na Trgu Vojvode Živojina Mišića u Valjevu.

Na današnjem zasedanju Gradskog veća, prihvaćena je odluka o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare. Zbog loših vremenih uslova, produžava se rok za završetak radova i krajnji rok je 2.8.2023. godine.

Utvrđen je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2023. godinu. Ovim programom utvrđuje se vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava.

Prihvaćen je Izveštaj o radu Žalbene komisije grada Valjeva za 2022. godinu. U prethodnoj godini, održano je ukupno 18 sednica pomenute komisije.
Takođe, prihvaćen je Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo, u periodu od 1.3.2023. godine do 30.4.2023. godine.
Članovi Gradskog veća prihvatili su Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *